Skip to Content

Şevket BAYRAKCI

Written on Aralık 9, 2011 at 00:39, by

 

Şevket BAYRAKCI

Mekanın Cennet Olsun Babacım.

Şevket BAYRAKÇI

Written on Aralık 6, 2011 at 10:18, by

01.12.2011 Tarihinde aramızdan ayrılarak Yüce Allah’ın Rahmet’ine nail olan babamız Şevket Bayrakçı’nın Değerli Ruhuna

EL-Fatiha…

Yasin Suresi

Written on Aralık 6, 2011 at 09:37, by

“Yasin Suresi” dinlemek için tıklayınız.

Bismillâhirrahmânirrahîm

(1) Yâsîn
(2) vel kur’ânil hakîm(hakîmi)
(3) inneke le minel murselîn(murselîne)
(4) alâ sırâtın mustekîm(mustekîmin)
(5) tenzîlel azîzir rahîm(rahîmi)
(6) li tunzire kavmen mâ unzire âbâuhum fe hum gâfilûn(gâfilûne)
(7) lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fe hum lâ yu’minûn(yu’minûne)
(8) innâ cealnâ fî a’nâkıhim aglâlen fe hiye ilel ezkâni fe hum mukmehûn(mukmehûne)
(9) ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden, fe agşeynâhum fe hum lâ yubsırûn(yubsırûne)
(10) ve sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum lâ yu’minûn(yu’minûne)
(11) innemâ tunziru menittebeaz zikre ve haşiyer rahmâne bil gayb(gaybi), fe beşşirhu bi magfiretin ve ecrin kerîm(kerîmin)
(12) innâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemû ve âsârehum ve kulle şey’in ahsaynâhu fî imâmin mubîn(mubînin)
(13) vadrıb lehum meselen ashâbel karyeh(karyeti), iz câehel murselûn (murselûne)
(14) iz erselnâ ileyhimusneyni fe kezzebûhumâ fe azzeznâ bi sâlisin fe kâlû innâ ileykum murselûn(murselûne)
(15) kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ ve mâ enzeler rahmânu min şey’in in entum illâ tekzibûn(tekzibûne)
(16) kâlû rabbunâ ya’lemu innâ ileykum le murselûn(murselûne)
(17) ve mâ aleynâ illel belâgul mubîn(mubînu)
(18) kâlû innâ tetayyernâ bikum, le in lem tentehû le nercumennekum ve le yemessennekum minnâ azâbun elîm(elîmun)
(19) kâlû tâirikum meakum, e in zukkirtum, bel entum kavmun musrifûn(musrifûne)
(20) ve câe min aksal medîneti raculun yes’â kâle yâ kavmittebiûl murselîn(murselîne)
(21) ittebiû men lâ yes’elukum ecren ve hum muhtedûn(muhtedûne)
(22) ve mâ liye lâ a’budullezî fataranî ve ileyhi turceûn(turceûne)
(23) e ettehızu min dûnihî âliheten in yuridnir rahmânu bi durrin lâ tugni annî şefâatuhum şey’en ve lâ yunkızûn(yunkızûni)
(24) innî izen le fî dalâlin mubîn(mubînin)
(25) innî âmentu bi rabbikum fesmeûn(fesmeûni)
(26) kîledhulil cenneh(cennete), kâle yâ leyte kavmî ya’lemûn (ya’lemûne)
(27) bimâ gafere lî rabbî ve cealenî minel mukremîn(mukremîne)
(28) ve mâ enzelnâ alâ kavmihî min ba’dihî min cundin mines semâi ve mâ kunnâ munzilîn(munzilîne)
(29) in kânet illâ sayhaten vâhıdeten fe izâ hum hâmidûn(hâmidûne)
(30) yâ hasreten alel ıbâd (ıbâdi), mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânû bihî yestehziûn(yestehziûne)
(31) e lem yerev kem ehleknâ kablehum minel kurûni ennehum ileyhim lâ yerciûn(yerciûne)
(32) ve in kullun lemmâ cemîun ledeynâ muhdarûn(muhdarûne)
(33) ve âyetun lehumul ardul meyteh(meytetu), ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhu ye’kulûn(ye’kulûne)
(34) ve cealnâ fîhâ cennâtin min nahîlin ve a’nâbin ve feccernâ fîhâ minel uyûn(uyûni)
(35) li ye’kulû min semerihî ve mâ âmilethu eydîhim, e fe lâ yeşkurûn (yeşkurûne)
(36) subhânellezî halakal ezvâce kullehâ mimmâ tunbitul ardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya’lemûn(ya’lemûne)
(37) ve âyetun lehumul leyl(leylu), neslehu minhun nehâre fe izâ hum muzlimûn(muzlimûne)
(38) veş şemsu tecrî li mustekarrin lehâ, zâlike takdîrul azîzil alîm(alîmi)
(39) vel kamere kaddernâhu menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm (kadîmi)
(40) leş şemsu yenbagî lehâ en tudrikel kamere ve lel leylu sâbikun nehâr (nehâri), ve kullun fî felekin yesbehûn(yesbehûne)
(41) ve âyetun lehum ennâ hamelnâ zurriyetehum fîl fulkil meşhûn(meşhûni)
(42) ve halaknâ lehum min mislihî mâ yerkebûn(yerkebûne)
(43) ve in neşe’ nugrıkhum fe lâ sarîha lehum ve lâ hum yunkazûn(yunkazûne)
(44) illâ rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn(hînin)
(45) ve izâ kîle lehumuttekû mâ beyne eydîkum ve mâ halfekum leallekum turhamûn (turhamûne)
(46) ve mâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu’ridîn (mu’ridîne)
(47) ve izâ kîle lehum enfikû mimmâ rezakakumullâhu kâlellezîne keferû lillezîne âmenû e nut’imu men lev yeşâullâhu at’ameh(at’amehu), in entum illâ fî dalâlin mubîn(mubînin)
(48) ve yekûlûne metâ hâzel va’du in kuntum sâdikîn(sâdikîne)
(49) mâ yenzurûne illâ sayhaten vâhıdeten te’huzuhum ve hum yahıssımûn(yahıssımûne)
(50) fe lâ yestetîûne tavsiyeten ve lâ ilâ ehlihim yerciûn (yerciûne)
(51) ve nufiha fîs sûri fe izâ hum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilûn(yensilûne)
(52) kâlû yâ veylenâ men beasenâ min merkadinâ, hâzâ mâ vaader rahmânu ve sadakal murselûn(murselûne)
(53) in kânet illâ sayhaten vâhıdeten fe izâ hum cemîun ledeynâ muhdarûn(muhdarûne)
(54) fel yevme lâ tuzlemu nefsun şey’en ve lâ tuczevne illâ mâ kuntum ta’melûn(ta’melûne)
(55) inne ashâbel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn(fâkihûne)
(56) hum ve ezvâcuhum fî zılâlin alel erâiki muttekiûn (muttekiûne)
(57) lehum fîhâ fâkihetun ve lehum mâ yeddeûn(yeddeûne)
(58) selâmun kavlen min rabbin rahîm(rahîmin)
(59) vemtâzûl yevme eyyuhel mucrimûn (mucrimûne)
(60) e lem a’hed ileykum yâ benî âdeme en lâ ta’budûş şeytân(şeytâne), innehu lekum aduvvun mubîn(mubînun)
(61) ve eni’budûnî, hâzâ sırâtun mustekîm(mustekîmun)
(62) ve lekad edalle minkum cibillen kesîrâ(kesîran), e fe lem tekûnû ta’kılûn (ta’kılûne)
(63) hâzihî cehennemulletî kuntum tûadûn(tûadûne)
(64) ıslevhel yevme bimâ kuntum tekfurûn(tekfurûne)
(65) el yevme nahtimu alâ efvâhihim ve tukellimunâ eydîhim ve teşhedu erculuhum bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne)
(66) ve lev neşâu le tamesnâ alâ a’yunihim festebekûs sırâta fe ennâ yubsırûn(yubsırûne)
(67) ve lev neşâu le mesahnâhum alâ mekânetihim fe mâstetâû mudiyyen ve lâ yerciûn(yerciûne)
(68) ve men nuammirhu nunekkishu fîl halk (halkı), e fe lâ ya’kılûn(ya’kılûne)
(69) ve mâ allemnâhuş şi’re ve mâ yenbagî leh(lehu), in huve illâ zikrun ve kur’ânun mubîn(mubînun)
(70) li yunzire men kâne hayyen ve yehıkkal kavlu alel kâfirîn(kâfirîne)
(71) e ve lem yerev ennâ halaknâ lehum mimmâ amilet eydînâ en’âmen fe hum lehâ mâlikûn(mâlikûne)
(72) ve zellelnâhâ lehum fe minhâ rakûbuhum ve minhâ ye’kulûn(ye’kulûne)
(73) ve lehum fîhâ menâfiu ve meşârib(meşâribu), e fe lâ yeşkurûn (yeşkurûne)
(74) vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehum yunsarûn(yunsarûne)
(75) lâ yestetîûne nasrahum ve hum lehum cundun muhdarûn(muhdarûne)
(76) fe lâ yahzunke kavluhum, innâ na’lemu mâ yusirrûne ve mâ yu’linûn(yu’linûne)
(77) e ve lem yerel insânu ennâ halaknâhu min nutfetin fe izâ huve hasîmun mubîn(mubînun)
(78) ve darabe lenâ meselen ve nesiye halkah(halkahu), kâle men yuhyil izâme ve hiye remîm(remîmun)
(79) kul yuhyîhellezî enşeehâ evvele merreh(merretin), ve huve bi kulli halkın alîm(alîmun)
(80) ellezî ceale lekum mineş şeceril ahdari nâren fe izâ entum minhu tûkıdûn(tûkıdûne)
(81) e ve leysellezî halakas semâvâti vel arda bi kâdirin alâ en yahluka mislehum, belâ ve huvel hallâkul alîm(alîmu)
(82) innemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn(yekûnu)
(83) fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn(turceûne).

Okunmuşları; Allah C.C.  Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa S.A.V efendimiz ruhuna, Tüm Peygamberlerin, Velilerin, Nebilerin, Şevket Bayrakçı’nın ve tüm dua bekleyen ölmüşlerin Ruhlarına ve okuyanların ölmüşlerinin Ruhlarına bereketi ve zenginliğince çoğaltarak ulaştırsın inşAllah..

Amin…

Mülk Suresi (Tebareke)

Written on Aralık 5, 2011 at 20:02, by

Mülk Suresi (Tebareke) ( Dinlemek için tıklayınız. )

Bismi’llâh’ir-Rahmân’ir-Rahîm

(1) Tebârekelleziy biyedihil mülkü ve hüve alâ külli sey’in kadiyrün
(2) elleziy halekal mevte vel hayate liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel aziyzül gafur
(3) elleziy haleka seba semavatin tibakan ma tera fiy halkir rahmani min tefavüt ferciil basare hel tera min füturin
(4) sümmerciil basare kerreteyni yenkalib ileykel besarü hasien ve hüve hasiyr
(5) ve lekad zeyyennes semaed dünya bimesabiyha ve cealnaha rücûmen lisseyatiyni ve a’tedna lehüm azâbes seiyr
(6) ve lilleziyne keferu birabbihim azabü cehenneme ve bi’selmasiyr
(7) izâ ülku fiyha semiu leha sehiykan ve hiye tefurü
(8) tekadü temeyyezü minelgayzi küllema ülkiye fiyha fevcün seelehüm hazenetüha elem ye’tiküm neziyr
(9) kalu belâ kad câena neziyrün fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min sey’in in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr
(10) ve kalu lev künna nesmeu ev na’kilü ma künna fiy ashabis seiyr
(11) fa’terefu bizenbihim fesuhkan liashabis seiyr
(12) innelleziyne yahsevne rabbehüm bilgaybi lehüm magfiretün ve ecrün kebiyr.
(13) ve esirru kavleküm evicheru bihî innehu aliymün bizatissudur
(14) elâ yalemü men halâk ve hüvel latiyfül habiyr
(15) hüvelleziy ceâle lekümül’arda zelûlen femsu fiy menâkibiha ve külu min rizkihî ve ileyhinnüsur
(16) eemintüm men fiyssemâi en yahsife bikümül’arda feizâ hiye temur
(17) em emintüm men fiyssemâi en yürsile aleyküm hasiba feseta’lemune keyfe neziyr
(18) ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr
(19) evelem yerev ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbidne ma yümsikühünne iller rahmân innehu bikülli sey’in basiyr
(20) emmen hâzelleziy hüve cündün lekum yansurukum min dunir rahmân inilkâfirune illâ fiy gurur
(21) emmen hâzelleziy yerzükuküm in emseke rizkah bel leccû fiy utüvvin ve nüfur
(22) efemen yemsiy mükibben alâ vechihi ehda emmen yemsiy seviyyen alâ siratin müstekiym
(23) kul hüveleziy enseeküm ve ceale lekümüssem’a vel’ebsâre vel’ef’ideh kaliylen ma teskürun
(24) kul hüvelleziy zereeküm fiyl’ardi ve ileyhi tuhserûn
(25) ve yekûlune meta hazelvadü in küntüm sadikiyn
(26) kul innemel ilmü indallah ve innema ene neziyrün mübiyn
(27) felemma reevhü zülfeten si’yet vücuhülleziyne keferu ve kiyle hazelleziy küntüm bihî teddeun
(28) kul ereeytüm in ehlekeniyallahü ve men maiye ev rahimena femen yüciyrül kafiriyne min azabin eliym
(29) kul hüver rahmân amenna bihî ve aleyhi tevekkelnu feseta’lemune men hüve fiy dalâlin mübiyn
(30) kul ereeytüm in asbeha maüküm gavren femen ye’tiyküm bimâin meiyn

(Allâh-u Rabbül Alemin)